L’Òrgan d’Administració d’aquesta societat, de conformitat amb el que disposen els Estatuts Socials de la Companyia i les disposicions legals vigents, convoca la reunió de Junta General Ordinària d’Accionistes, que es celebrarà el proper dia 29 de maig de 2024, al domicili social, situat a Barcelona, Carrer de València 359, entresol 1ª, a les 12:30 hores, en primera convocatòria i, si fos necessari, a l’endemà, 30 de maig de 2024, al mateix lloc i hora en segona convocatòria, amb la finalitat de sotmetre a discussió i acord, si s’escau, els assumptes que comprenen el següent

ORDRE DEL DIA

Primer.- Examen i aprovació, si s’escau, dels Comptes Anuals i la proposta d’aplicació del resultat corresponent a l’exercici social 2023, tancat a 31 de desembre.

Segon.- Aprovació, si s’escau, de la gestió del Consell d’Administració de la companyia realitzada durant l’exercici social 2023.

Tercer.- Precs i preguntes.

Quart.- Redacció, lectura i, si s’escau, aprovació de l’Acta.

De conformitat amb l’article 272.2 de la Llei de Societats de Capital, els senyors Accionistes podran examinar i obtenir de la Companyia una còpia dels documents que han d’estar sotmesos a aprovació de la Junta General. Igualment, es fa constar el dret reconegut als Accionistes d’obtenir de manera immediata i gratuïta els documents que es sotmetran a l’aprovació de la Junta General

Igualment, es recorda als Accionistes el dret que els assisteixen, de conformitat amb el vigent article 172 de la Llei de Societats de Capital i d’aclariment i informació previst a l’article 197 d’aquesta llei.

Addicionalment, amb l’objectiu de garantir el dret d’assistència de tots els accionistes a la Junta General Ordinària que per la present es convoca i, en atenció al que es disposa a l’article 22 dels Estatuts Socials de la Companyia; se’ls ofereix als accionistes la possibilitat d’assistir a la Junta General de forma telemàtica mitjançant el mecanisme de videoconferència.

A aquests efectes, si qualsevol accionista de la Companyia desitja assistir a la Junta General de manera telemàtica haurà d’estar en possessió del corresponent equip informàtic connectat a la xarxa d’Internet que li permeti la connexió en temps real amb el lloc on es desenvolupa la Junta General. El dispositiu utilitzat haurà de comptar amb la capacitat de transmetre imatge, àudio i so, en temps real, i amb suficient qualitat com per a acreditar la identitat del accionista davant del Secretari de la Junta que es convoca en virtut de la present.

En el supòsit que qualsevol accionista volgués assistir a la Junta General de manera telemàtica, haurà de dirigir amb una antelació mínima de 72 hores a la data i hora prevista per a la celebració de la Junta General en primera convocatòria, un correu electrònic amb justificant de recepció a la següent adreça de correu electrònic de la Societat “egascon@funecat.cat” indicant el següent:

i. El seu desig d’assistir, com a accionista de la Companyia, a la Junta General convocada de manera telemàtica.

ii. El nom i cognoms de l’accionista, indicant el nombre total d’accions que ostenta de la Companyia.

iii. El número de DNI o NIF de l’accionista.

iv. Indicació si l’accionista assistirà personalment o mitjançant representació.

v. En cas d’assistència mitjançant representació, haurà d’indicar la persona que actuarà en la representació de l’accionista, identificant-la amb nom i cognoms i número de DNI, remetent al costat de l’anterior una còpia del seu DNI, sense perjudici del deure d’acreditar la representació pels mitjans que seguidament s’indiquen, la qual haurà de complir amb els mecanismes de representació exigits pels Estatuts Socials de la Societat i per la Llei de Societats de Capital.

En aquest supòsit, se li remetrà contestació a l’accionista pel mateix mitjà electrònic, atenent la seva sol·licitud d’assistència telemàtica, juntament amb la corresponent invitació i enllaç perquè pugui accedir i assistir de manera telemàtica a la Junta General convocada mitjançant la plataforma “Microsoft Teams” que haurà d’acceptar per a poder connectar-se a la Junta convocada (preguem que comprovin, amb caràcter previ a l’inici de la Junta General, l’àudio i càmera del seu equip informàtic a través del qual efectuarà la connexió).

Per a garantir la identificació dels assistents a la Junta General, en cas d’assistir de manera telemàtica:

– Si l’accionista assisteix personalment, haurà d’acreditar a l’inici de la Junta General, la seva identitat com a accionista mostrant en la connexió, amb el vídeo i àudio activats, el seu DNI original.

– En el cas que l’accionista sigui una persona jurídica o acudeixi representat per tercers, haurà d’acreditar-se la representació de manera prèvia a la celebració, mitjançant l’enviament per correu electrònic al Secretari del Consell d’Administració, na Olga del Castillo Alegre (Olga.delcastillo@crowe.es) amb còpia a la direcció de correu electrònic de la Societat (egascon@funecat.cat) els corresponents poders que acreditin la representació per a assistir i representar a l’accionista per a la Junta convocada, juntament amb la fotocòpia del seu DNI. Així mateix, a aquests representants, se’ls exigirà l’exhibició a la càmera, una vegada es doni inici a la celebració de la Junta General, del seu corresponent DNI als efectes d’acreditar la seva identitat pel Secretari de la Junta.

Els accionistes de la Companyia podran exercir el seu dret de vot a la Junta General convocada de la mateixa manera que si assistissin de manera presencial a aquesta. En cas d’exercir el seu dret d’informació com a accionista durant el curs de la Junta, podrà ser-li atès el seu dret durant la pròpia Junta o per escrit durant els set dies següents a la finalització d’aquesta.

A Barcelona, a 1 de abril de 2024. “AGENCIA I TALLER DE FUSTERIA FILL DE J. CUBERTA, S.A.”, representada pel Sr. Jaume Cuberta Fauria, i la Sra. Olga del Castillo Alegre, President i Secretari no conseller, respectivament, del Consell d’Administració de la Companyia.